Po celý minulý rok čeští radioamatéři trpělivě čekali, až vyjde novelizace Vyhlášky 156/2005 Sb., protože její součástí je i tabulka povolených pásem. Přestože nová pásma 474 KHz (630m), 5,3 MHz (60m) a 70 MHz (4m) jsou již od roku 2018 v Národní kmitočtové tabulce podružně přidělena amatérské radiokomunikační službě, kvůli absenci těchto pásem ve vyhlášce na nich nelze legálně provozovat stanici v rámci běžného oprávnění.

Avšak vzhledem k tomu, že příděl těchto pásem radioamatérům platí, neexistuje žádný důvod, proč by měl ČTÚ odepřít přístup na tato pásma. Řešením je zvláštní žádost o individuální oprávnění speciálně pro tato pásma.

Vzor textu žádosti, která byla úspěšně vyřízena:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9

Žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro experimentální účely

Žádám o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby pro experimentální účely, a to na dobu platnosti do 30.4.2023.1)

Údaje o žadateli:

(jméno a příjmení), nar. (datum narození), trvalé bydliště (adresa) Č. průkazu HAREC: (číslo vašeho HAREC) (třída CEPT), vydán ČTÚ (můžete uvést datum vydání).

Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ARS č. ….. , přidělený volací znak OK… .

Údaje o požadovaných kmitočtech, dle vyhlášky 105/2010 Sb. v platném znění:

 • 472 KHz až 479 KHz
 • 5351,5 KHz až 5366,5 KHz
 • 70,1 MHz až 70,3 MHz
 • Kontaktní údaje:

  Datová schránka: xxxxxxxx

  Prosím o zasílání písemností v papírové podobě na tuto korespondenční adresu:

  (adresa)

  Kontaktní telefon: (telefonní číslo)

  E-mail: (e-mailová adresa)

  Děkuji.

  V Praze, 15.1.2020 atd.

Poznámka 1) – žadatel předpokládal, že oprávnění bude uděleno na dobu platnosti „hlavní“ koncese, odtud tedy odpovídající datum.

Žádost byla vyřízena kladně, s několika drobnými nepříjemnostmi:

 1. Referent ČTÚ (pan Novotný) se zdráhal kvůli pásmu 474 KHz, neboť u něj je poznámka o tom, že regulátor musí zajistit, aby nebyl rušen kmitočet 490 KHz (který neleží v tomto pásmu). Poznámka se zjevně týká opce, podle níž by regulátor mohl přidělit větší úsek pásma ARS. Tato situace v ČR nenastala, proto je daná poznámka nepodstatná a pokud budete žádat o pásmo 474 KHz, při komunikaci s ČTÚ trvejte na tom, že daný kmitočet neleží ve vámi požadovaném pásmu.
 2. ČTÚ z nějakého málo pochopitelného důvodu trvá na tom, že pro každé pásmo vystaví samostatné Oprávnění. Z hlediska toho, že posíláte jediný dokument, i z hlediska platné Národní kmitočtové tabulky je to sice nesmysl (za pásma od 135 KHz až po mikrovlny taky neplatíte za každé pásmo pětistovku), ale dokud se nám nepodaří tuto záležitost projednat s ČTÚ, pravděpodobně to neuhádáte.

Na vystaveném oprávnění jsou pak uvedeny poznámky upřesňující maximální povolený výkon a další podrobnosti potřebné k vedení provozu v souladu s mezinárodními dohodami.