Tyto podmínky platí od 1.července 2011 pro Letní QRP závod na VKV

ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači vyhlašuji Letní QRP závod na VKV

Letní QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.

Soutěžní kategorie

 • 144 MHz SO
 • 144 MHz MO

SO (SINGLE OP) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.

MO (MULTI OP) – stanice ostatní

Druhy provozu

CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Další podmínky

 • QTH libovolné.
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.
 • Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).
 • Spojení se stanicemi, které mění své QTH během závodu např. Rover (/R) se nepočítají do bodovaných spojení a mají bodovou hodnotu 0 (nula).
 • Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení Regionu 1 IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

 • Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
 • Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
 • Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
 • Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději sedmý den po skončení závodu.

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

 • Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
 • Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:

 • Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
 • Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
 • Za nesportovní chování v závodě.

Zasílání deníku:

 • Elektronicky na qrp [zavináč] seznam.cz.
 • Poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5.

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Letního QRP závodu na VKV.