Tyto propozice platí od 1. července 2011 pro Letní QRP závod na VKV. Pořadatelem závodu je ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači.

Termín

Letní QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC do 13.00 UTC v pásmu 144 MHz.

Účastníci

Závod je mezinárodní, účastní se radioamatérské stanice ze všech států.

Soutěžní kategorie
 • Jeden operátor (single operator, 144 MHz)
  Stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.
 • Více operátorů (multi operator, 144 MHz)
  Všechny ostatní stanice.
Druhy provozu a výkon stanice

CW a fone podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat
doporučení I.Regionu IARU pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem. Výkon koncového stupně a nebo součet výkonů koncových stupňů nesmí překročit 10 wattů.

Předávaný kód

Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a šestimístného WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá
jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo.

Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení Regionu 1 IARU se pro přepočet stupňů (úhlové vzdálnosti) použije koeficient 111,2 km na jeden úhlový stupeň.

Pro přepočet mezi lokátory a zeměpisnými souřadnicemi se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:

 • Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
 • Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.
 • Stanice nebude v závodě hodnocena:
  • Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
  • Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
  • Za nesportovní chování v závodě.
Deníky

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako
standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději sedmý den po skončení závodu.

Další podmínky
 • QTH je libovolné
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód.
 • Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).
 • Spojení se stanicemi, které mění své QTH během závodu např. Rover (/R) se nepočítají do bodovaných spojení a mají bodovou hodnotu 0 (nula).
 • Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.