Tyto propozice platí od 1.ledna 2011 pro Zimní QRP závod na VKV

Závod vyhlašuje ČAV – českoslovenští amatéři vysílači.

Koná se vždy v neděli prvního celého víkendu v únoru. Můžou se ho zúčastnit závodníci ze všech států. Je to mezinárodní závod.

Soutěžní pásma

– 432 MHz 09.00-11.00 UTC
– 144 MHz 11.00-13.00 UTC

Druhy provozu

CW a fone, podle povolovacích podmínek, přičemž je nutno dodržovat doporučení IARU Region 1 pro různé druhy provozu v kmitočtových úsecích radioamatérských pásem.

Další podmínky

 • QTH libovolné, na kótě může být elektrický proud.
 • Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metrů. Stanoviště stanice nesmí být po dobu závodu měněno.
 • Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
 • V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, přičemž signál(y) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují
 • Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, záleží na dohodě mezi nimi
 • Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 wattů.
 • Napájení všech zařízení, potřebných pro provoz (TCVR, rotátor, bug, PC…) pouze z chemických zdrojů, můžou být dobíjeny po dobu závodu jenom ze solárních článků, Peltierova článku, nebo mechanických zdrojů poháněných lidskou silou.
 • Antény smějí být postaveny nejdříve v pátek před závodem.
 • Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se do závodů nepočítají.
 • S každou stanicí lze na každém pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0.
 • Použití DX Clusteru, chatu, mobilu apod. není omezeno.

Soutěžní kód

sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení a WW-lokátoru. Pořadové číslo spojení na každém pásmu musí začínat číslem 001. Úplný kód včetně pořadového čísla spojení od 001 předávají i nesoutěžící stanice, které nechtějí být hodnoceny. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Stanice, které nechtějí být hodnoceny, nemusí posílat deník.

Bodování

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). Platná jsou i spojení s nesoutěžícími stanicemi, které jsou ale povinny předávat celý soutěžní kód včetně pořadového čísla.

Vyhodnocení

Vyhodnocovat se bude jednak každé pásmo zvlášť, jednak celý závod prostým součtem bodů z obou pásem. Stanice single a multi se vyhodnocují společně. První trojice stanic na každém pásmu a v celkovém pořadí obdrží diplom.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.
– Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1TEST), určeném jako standardní formát pro vyhodnocování závodů v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodě hodnocena.
– Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku s vyznačenými body za spojení.
– Lze poslat mailem i čitelně naskenovaný papírový deník s vyznačenými body za spojení.
– Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
– Jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. ve značce, reportu, pořadovém čísle spojení nebo lokátoru.
– Má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 minut oproti správnému času UTC.

Stanice nebude v závodě hodnocena:
– Za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek.
– Za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku.
– Za nesportovní chování v závodě.

Zasílání deníku

– elektronicky na qrp@seznam.cz
– poštou na adresu Miroslav Bečev, Neustupného 1831, 155 00 Praha 5

Zasláním deníku stanice stvrzuje, že splňovala propozice Zimního QRP závodu na VKV.