156/2005 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 8 zákona:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

ČÁST DRUHÁ

PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

§2 Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

(1) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "oprávnění") pro amatérskou radiokomunikační službu se uděluje pro

(2) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez oprávnění, jestliže

(3) Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného CEPT.

§3 Provozování stanice

(1) Cizí státní příslušník uvedený v §2 odst. 2 použije při obsluze stanice svou domovskou volací značku, které předřadí dvojici písmen "OK". Písmena "OK" a domovská volací značka jsou odděleny lomítkem "/", popř. anglickým slovem "stroke".

(2) Zkušební vysílání musí být prováděno do vhodného nevyzařujícího odporu, který nahrazuje vstupní impedanci antény (umělá zátěž), s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače.

§4 Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N.

(2) Maximální výstupní výkon ve třídě

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU –International Amateur Radio Union) pro Region 1.

(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.

(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných z jednoho zdroje.

(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W.

§5 Klubové stanice

(1) Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE, může obsluhovat klubovou stanici jen v rozsahu třídy N a pod dozorem operátora oprávněného provádět dozor.

(2) Do staničního deníku klubové stanice se zaznamenává jméno a příjmení vedoucího operátora, operátora oprávněného provádět dozor, operátora klubové stanice a údaje o provozu klubové stanice. Údaje o provozu do staničního deníku zaznamenává operátor.

(3) Údaji o provozu v odstavci 2 se rozumí zejména, datum, čas a doba trvání uskutečněného rádiového spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací značka stanice a stanoviště klubové stanice, se kterou bylo uskutečněno rádiové spojení.

(4) S obsahem oprávnění pro klubovou stanici musí být seznámen každý její operátor.

§6 Neobsluhované stanice

Neobsluhovanou stanicí se rozumí amatérský převáděč, amatérský maják nebo paketový uzel.

§7 Stanoviště stanice

(1) Držitel oprávnění může stanici trvale provozovat jen na stanovišti uvedeném v oprávnění.

(2) Provozuje-li držitel oprávnění přechodně stanici

V radioamatérském závodě není doplnění údaje "/p", nebo "portable", "/m", nebo "mobile" povinné.

(3) K provozu stanice na prostředku lodní nebo letecké dopravy je nutný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto prostředku. Při provozu stanice umístěné na prostředku lodní dopravy doplní operátor volací značku údajem "/mm" a na prostředku letecké dopravy údajem "/am".

§8 Obsah vysílání

(1) Obsahem vysílání nesmí být zpráva mající povahu komerčního, rozhlasového nebo televizního vysílání.

(2) Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohrožení lidského života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. V takovém případě je amatérská radiokomunikační služba považována za tísňovou komunikaci a k tomuto účelu může každý operátor využívat všechna kmitočtová pásma určená pro amatérskou radiokomunikační službu.

(3) Při radioamatérském orientačním běhu lze prostřednictvím vysílacího rádiového zařízení ARDF vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 v těchto kmitočtových pásmech:

(4) Vysílacím rádiovým zařízením ARDF (Amateur Radio Direction Finding) se rozumí vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu určené k vysílání majákových signálů pro soutěže a trénink v radioamatérském orientačním běhu, které je provozované v kmitočtových pásmech uvedených v odstavci (3).

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

§9 Požadavky na stanice

(1) Výkon jednotlivých kmitočtových složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit tyto hodnoty:

Kmitočtový rozsahStřední výkonPotlačení nežádoucí složky
9 kHz-30 MHz -40 dB, nejvýše však 50 mW středního výkonu
30 MHz-235 MHz>25 W-60 dB, nejvýše však 1 mW středního výkonu
≤25 W-40 dB, nejvýše však 25 mW středního výkonu
235 MHz-960 MHz>25 W-60 dB, nejvýše však 20 mW středního výkonu
≤25 W-40 dB, nejvýše však 25 mW středního výkonu
960 MHz - 17,7 GHz>10 W-50 dB, nejvýše však 100 mW středního výkonu
≤10 WNejvýše 100 mW výkonu
>17,7 GHz Co nejnižší podle současného stavu vývoje techniky (RR APS3)

(2) Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.

(3) Během změny vysílacího kmitočtu při provozování stanice nesmí být vyzařována její anténou žádná elektromagnetická energie; tato podmínka se nevztahuje na provozování stanice v rámci družicové amatérské služby.

(4) Výstup vysílače, s výjimkou vysílače s výstupním výkonem menším než 6 W, musí být zakončen nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω. Na stanovišti stanice musí být pro účely měření vysílače pověřenými osobami státní kontroly elektronických komunikací k dispozici výstupní konektor typu N nebo BNC, popřípadě redukce z výstupu vysílače na tento typ konektoru.

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§10

Provozování stanice, jejíž technické a provozní parametry neodpovídají této vyhlášce, je držitel oprávnění povinen ukončit nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§11 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr: Mlynář v. r.

Příloha č. 1 k Vyhlášce 156/2005 Sb.

OPERÁTORSKÉ TŘÍDY

Tabulka 1: Operátorská třída A
Kmitočtové pásmoStatus
OdDo
135,70 KHz137,80 KHzsekundárníI)
1 810 KHz1 850 KHzprimární
1 850 KHz1 890 KHzNIBIV)
1 890 KHz2 000 KHzNIBVI)
3 500 KHz3 800 KHzprimární, sekundárníVII)
7 000 KHz7 100 KHz
7 100 KHz7 200 KHz
10 100 KHz10 140 KHzsekundárníII)
10 140 KHz10 150 KHzsekundárníIII)
14 000 KHz14 350 KHzprimární
18 068 KHz18 168 KHz
21,00 MHz21,45 MHz
24,89 MHz24,99 MHz
28,00 MHz29,70 MHz
50 MHz52 MHzNIBV)
144 MHz146 MHzprimární
430 MHz440 MHz
1 240 MHz1 300 MHzsekundární
2 300 MHz2 450 MHzsekundární
3 400 MHz3 410 MHzNIBV)
5 650 MHz5 850 MHzsekundární
10,00 GHz10,50 GHzsekundární
24,00 GHz24,05 GHzprimární
24,05 GHz24,25 GHzsekundární
47,00 GHz47,20 GHzprimární
75,50 GHz76,00 GHzprimární
76,00 GHz77,50 GHzsekundární
77,50 GHz78,00 GHzprimární
78,00 GHz81,00 GHzsekundární
122,25 GHz123,00 GHzsekundární
134 GHz136 GHzprimární
136 GHz141 GHzsekundární
241 GHz248 GHzsekundární
248 GHz250 GHzprimární
Tabulka 2: Operátorská třída N
Kmitočtové pásmoStatus
OdDo
1 830 KHz1 850 KHzprimární
1 850 KHz2 000 KHzNIBVI)
3 550 KHz3 700 KHzprimární, sekundárníVII)
21,050 MHz21,200 MHzprimární
28,050 MHz28,400 MHzprimární
144 MHz146 MHzprimární
430 MHz440 MHz
1 240 MHz1 300 MHzsekundární
2 300 MHz2 450 MHzsekundární
3 400 MHz3 410 MHzNIBVI)
5 650 MHz5 850 MHzsekundární
10,00 GHz10,50 GHzsekundární
24,00 GHz24,05 GHzprimární
24,05 GHz24,25 GHzsekundární
47,00 GHz47,20 GHzprimární
75,50 GHz76,00 GHzprimární
76,00 GHz77,50 GHzsekundární
77,50 GHz78,00 GHzprimární
78,00 GHz81,00 GHzsekundární
122,25 GHz123,00 GHzsekundární
134 GHz136 GHzprimární
136 GHz141 GHzsekundární
241 GHz248 GHzsekundární
248 GHz250 GHzprimární

Příloha č. 2 k Vyhlášce 156/2005 Sb.

DRUHY PROVOZU

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen:

(2) Potřebná šířka kmitočtového pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž jsou tři číslice vyjadřující zaokrouhlenou hodnotu potřebné šířky kmitočtového pásma a jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné čárky a zastupuje použitou jednotku, přičemž potřebná šířka pásma:

Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o potřebné šířce kmitočtového pásma povinný.

(3) Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky, jejichž význam je: