Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne …….2019,

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., a zákona č. 252/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 8 zákona:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) amatérskou radiokomunikační službou (ARS – Amateur Radiocommunication Service) radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku pouze z osobní záliby a nevýdělečně,

b) družicovou amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba využívající družicové stanice na družicích Země pro tytéž účely jako amatérská radiokomunikační služba,

c) amatérskou stanicí jedno nebo několik vysílacích nebo přijímacích rádiových zařízení nebo soubor vysílacích a přijímacích rádiových zařízení, včetně příslušenství potřebného na daném stanovišti k výkonu amatérské radiokomunikační služby nebo družicové amatérské radiokomunikační služby (dále jen „stanice“),

d) provozováním stanice příjem a vysílání rádiových vln,

e) volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání,

f) průkazem odborné způsobilosti HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby průkaz operátora třídy A amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen „průkaz HAREC[1]„),

g) průkazem odborné způsobilosti NOVICE (včetně CEPT Novice Amateur Radio Licence) pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby průkaz operátora třídy N amatérské radiokomunikační služby mající mezinárodní platnost (dále jen „průkaz NOVICE[2]„),

h) neobsluhovanou stanicí stanice určená pro autonomní provoz, kdy stanice není operátorem provozována žádným ze způsobů uvedených v § 6 odst. 1 a 2,

i) amatérským majákem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, sloužící ke studiu a posouzení podmínek šíření rádiových vln a ke kontrole přijímací části amatérské stanice,

j) amatérským převáděčem radiokomunikační zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, které přijímá rádiový signál určitého kmitočtu a převádí jej na jiný kmitočet, na němž je přijímaný signál znovu vysílán, nebo i měněn na jiný druh modulace. Amatérský převáděč je zpravidla provozován jako neobsluhovaná stanice, a to i jako dálkově ovládaná. Amatérský převáděč může být součástí amatérské rádiové sítě modulačně propojených amatérských převáděčů, 

k) operátorem osoba obsluhující stanici,

l) vedoucím operátorem osoba, která je zapsána v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro klubovou stanici a je držitelem průkazu třídy A,

m) systémovým operátorem osoba zapsaná v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaném pro neobsluhovanou stanici a je držitelem průkazu třídy A,

n) operátorem oprávněným provádět dozor osoba, která je držitelem průkazu třídy A, je pověřená vedoucím operátorem k dozoru nad výkonem činnosti operátora bez průkazu odborné způsobilosti (za účelem výcviku) u klubové stanice a je vedoucím operátorem zapsaná do staničního deníku,

o) mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“),

p) oprávněním individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

q) stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba,

r) klubovou stanicí stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba či právnická osoba a kde jednu volací značku používá více operátorů,

s) maximálním výstupním výkonem špičkový výkon [3] (PEP – Peak Envelope Power, pX) vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe,

t) EIRP – Ekvivalentní izotropně vyzářený výkon[4] (Equivalent Isotropically Radiated Power)

u) kódováním způsob úpravy přenášené zprávy nebo dat za účelem co nejefektivnějšího využití použitého rádiového kanálu,

v) šifrováním způsob úpravy přenášené zprávy nebo dat s cílem zamezit porozumění příjmu třetí osobě i v případě, že je schopna zprávu či data přijmout (zná použité kódování),

w) nežádoucím vyzařováním souhrn nepodstatných vyzařování a vyzařování původu mimopásmových vysílání[5]způsobených stanicí.

ČÁST DRUHÁ

PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

§ 2

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

 (1) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby je udělováno pro:

  1. stanici jednotlivce,
  2. klubovou stanici,
  3. neobsluhovanou stanici.

(2) Oprávnění může být Českým telekomunikačním úřadem (dále jen Úřad) vydáno pouze žadateli, který je držitelem průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby, kterým se žadatel stane na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu[6].

(3) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici bez oprávnění, jestliže

a) je držitelem licence CEPT[7] nebo jejího ekvivalentu uznaného CEPT včetně licencí zemí, které přistoupily k doporučením CEPT a podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž stát, jehož je příslušníkem a

b)         pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než 90 dnů [8].

(4) Pro případ pobytu na území České republiky delšího než 90 dnů může být cizím státním příslušníkům Úřadem uděleno oprávnění, za podmínek, které stanoví zákon, pokud prokážou splnění požadavků dle odst. 3 písm. a).

§ 3

Provozování stanice

(1) Operátor provozuje stanici k účelům, uvedeným v § 1 písm. a) a b) v souladu s technickými podmínkami podle § 4.

(2) Rádiová komunikace vedená během provozování stanice nesmí být šifrovaná s výjimkou řídících signálů nesoucích povely mezi pozemní stanicí a kosmickou stanicí družicové amatérské radiokomunikační služby.  Kódování je povoleno při použití obecně dostupných kodeků, standardizovaných Mezinárodní telekomunikační unií (ITU – International Telecommunication Union) nebo doporučených pro radioamatérský provoz Mezinárodní radioamatérskou unií (IARU – International Amateur Radio Union)pro Region 1.

(3) Během amatérského závodu může stanici jednotlivce obsluhovat více operátorů v rozsahu jejich vlastního oprávnění. Držitel oprávnění, na jehož základě je provozována tato stanice je plně odpovědný za dodržování všech podmínek, uvedených v tomto oprávnění včetně dalších podmínek stanovených touto vyhláškou.

(4) Cizí státní příslušník uvedený v § 2 odst. 3, použije při obsluze stanice svoji domovskou volací značku, které předřadí dvojici písmen „OK“. Písmena „OK“ a domovská volací značka jsou odděleny lomítkem „/“, popřípadě anglickým slovem „stroke“.

(5) Zkušební vysílání musí být prováděno do vhodného nevyzařujícího odporu, který nahrazuje vstupní impedanci antény (umělá zátěž), s výjimkou nastavení antén a anténních obvodů vysílače rádiového zařízení.

(6) Operátor, který není držitelem průkazu třídy A nebo třídy N, může obsluhovat stanici jiného držitele oprávnění výhradně pod přímým dohledem držitele průkazu třídy A nebo třídy N a jen v rozsahu operátorské třídy N.

§ 4

Třídy operátorů

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního předpisu zařazen do operátorské třídy A nebo do třídy N.

(2) Maximální výstupní výkon vysílacího zařízení ve třídě

  1. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud provozní podmínky uvedené v tabulce nestanoví výkon nižší,
  2. N je 100 W v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud provozní podmínky uvedené v tabulce nestanoví výkon nižší.

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie pro Region 1. Toto ustanovení neplatí pro neobsluhované stanice, jejichž provozní kmitočet a maximální výstupní výkon stanoví Úřad v rámci oprávnění.

(4) Během mezinárodního radioamatérského závodu nebo při spojení využívajícím pasivní odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území.

(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 4 nesmí být překročeny v součtu výkonů jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a modulovaných
z jednoho zdroje.

(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice (kromě majáku ARDF) je 50 W.

(7) Při radioamatérském orientačním běhu lze prostřednictvím majáku ARDF vysílat pouze v těchto kmitočtových pásmech:

a) 3 520 až 3 600 kHz s druhem provozu A1A  s maximálním výstupním výkonem do 2W,

b) 3 600 až 3 750 kHz s druhem provozu A1A a A2A s maximálním výstupním výkonem do 2W, nebo

c) 144,500 až 144,775 MHz a 145,225 až 145,575 MHz s druhem provozu A1A, A2A, F1A a F2A s výstupním výkonem EIRP do 500 mW.

(8) Pořadatel soutěže nebo tréninků ARDF je povinen zajistit prokazatelným způsobem odpovědnou osobu, která je držitelem oprávnění a která odpovídá za dodržení provozních parametrů majáků pro ARDF použitých pro soutěž anebo trénink v rozsahu uvedeném
v § 4 odst. 7. Jedna takto stanovená osoba může být odpovědná za dodržování zmíněných parametrů v rámci více soutěží či tréninků, a to jak v místě, tak i v čase.

(9) Držitel oprávnění ve třídě A (může v časovém úseku nepřesahujícím 24 hodin provozovat amatérský maják v kmitočtových pásmech ARS nad 430 MHz s výkonem omezeným na 100 mW EIRP za účelem nastavení a kontroly přijímacího zařízení. Takto krátkodobě provozovaný amatérský maják je opatřen volací značkou držitele oprávnění doplněnou lomítkem „/“, popřípadě anglickým slovem „stroke“ a písmenem „B“.

§ 5

Klubové stanice

(1) Vedoucí operátor klubové stanice je povinen vést staniční deník. Do staničního deníku k zaznamenáváno jméno a příjmení vedoucího operátora, operátora oprávněného provádět dozor a operátora klubové stanice.

(2) Do staničního deníku jsou zaznamenávány všechny podstatné údaje o provozu klubové stanice, zejména stanoviště klubové stanice, datum a čas uskutečněného rádiového spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací značka stanice, se kterou bylo uskutečněno rádiové spojení. Údaje o provozu do staničního deníku zaznamenává operátor klubové stanice. Staniční deník je možno vést i v elektronické podobě. Během radioamatérského závodu postačuje u spojení záznam údajů vyžadovaných podmínkami závodu.

(3) S obsahem oprávnění pro klubovou stanici musí být seznámen každý její operátor.

§ 6

Stanoviště stanice

(1) Držitel oprávnění může stanici trvale provozovat jen na stanovišti uvedeném v oprávnění, a to i jako dálkově ovládanou (použití. „Unattended/Remote Station“).

(2) Provozuje-li držitel oprávnění přechodně stanici

a) z jiného pevného stanoviště mimo stanoviště podle odstavce 1 doplní volací značku o údaj „/p“ nebo anglické slovo „portable“,

b) z pohyblivého stanoviště, doplní volací značku o údaj „/m“ nebo anglické slovo „mobile“. 

Během radioamatérského závodu není doplnění údaje „/p“, nebo „portable“, „/m“, nebo „mobile“ povinné.

(3) K provozu stanice na prostředku lodní nebo letecké dopravy je nutný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto prostředku. Při provozu stanice umístěné na prostředku lodní dopravy doplní operátor volací značku údajem „/mm“ a na prostředku letecké dopravy údajem „/am“.

(4) Držitel oprávnění nesmí současně vysílat v jednom kmitočtovém pásmu ze dvou a více stanovišť podle odstavců 1 až 3.

§ 7

Obsah vysílání

(1) Obsahem vysílání nesmí být zprávy, informace či výzvy, jejichž podstata by byla v rozporu se zásadou ochrany základních lidských práv a svobod ve smyslu právního řádu České republiky a rovněž ani zprávy mající povahu komerčního, rozhlasového nebo televizního vysílání.

(2) Při rádiové komunikaci je operátor povinen se zdržet vulgárních výrazů včetně urážek jiných operátorů a třetích osob.

(3) Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohrožení lidského života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. V takovém případě je amatérská radiokomunikační služba považována za tísňovou komunikaci a k tomuto účelu může každý operátor využívat všechna kmitočtová pásma určená pro amatérskou radiokomunikační službu.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

§ 8

Požadavky na stanice

(1) Komerčně dostupné stanice musí být v souladu s ČSN ETSI EN 301 489-15
a ČSN ETSI EN 301 783.

(2) Ostatní stanice musí být v souladu s požadavky na nežádoucí vyzařování podle
ČSN ETSI EN 301 489-15, kap. 7.1.

(3) Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné pro přenos informace daným druhem provozu.

(4) Během změny vysílacího kmitočtu při provozování stanice nesmí být vyzařována její anténou žádná elektromagnetická energie. Tato podmínka se nevztahuje na provozování stanice v rámci družicové amatérské radiokomunikační služby.

(5) Výstup vysílacího rádiového zařízení, s výjimkou vysílacího rádiového zařízení s maximálním výstupním výkonem menším než 6 W, musí být zakončen nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω. Na stanovišti stanice musí být pro účely měření vysílacího rádiového zařízení při výkonu kontroly elektronických komunikací k dispozici výstupní konektor volitelně typu UHF, 7/16, N, SMA nebo BNC, popřípadě redukce z výstupu vysílacího rádiového zařízení na tento typ konektoru.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 9

Vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, se zrušuje.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:


[1] Doporučení CEPT T/R 61-02 v platném znění

[2] Doporučení ECC(05)06 v platném znění

[3] NKT Kap. 1., oddíl VI. 1.157

[4] NKT Kap. 1., oddíl VI. 1.161

[5] NKT Kap. 1., oddíl VI. 1.146

[6] Vyhláška č. 157/205 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

[7]  Doporučení CEPT T/R 61-02 a Doporučení ECC (05) 06 v platném znění

[8] Doporučení CEPT T/R 61-02 v platném znění