Stanovy spolku ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači z.s.

Preambule

ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači (dále ČAV) je dobrovolný zájmový spolek radioamatérů, sdružující osoby vlastnící radioamatérské oprávnění, vydané státními orgány, a posluchače na radioamatérských pásmech. ČAV vychází ve své činnosti z odkazu sdružení Československých amatérů vysílačů a jeho předchůdců, zejména pak Sdružení krátkovlnných experimentátorů československých (SKEČ) a Krátkovlnných amatérů československých (KVAČ).

Název spolku
ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači, z.s.

Sídlo spolku
Praha

Poslání sdružení
1. ČAV reprezentuje zájmy radioamatérů (svých členů) vůči státním orgánům České republiky i v zahraničí.

2. ČAV vychází z tradičních a historických hodnot radioamatérství a klade si za cíl je prosazovat mezi svými členy i navenek.

3. Posláním ČAV je radioamatérská, vzdělávací a kulturní činnost.

Doba trvání spolku
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Vznik a zánik členství
1. Členem ČAV se může stát fyzická osoba, radioamatér, držitel Povolení ke zřízení a provozování amatérské vysílací rádiové stanice, vydaného ve smyslu příslušných zákonných ustanovení státními orgány České republiky, případně jiného státu, nebo posluchač v radioamatérských pásmech.

2. Členství ve sdružení vzniká doručením přihlášky do sídla ČAV. Výbor ČAV může do třiceti dnů od doručení přihlášky odmítnout přijetí člena, v takovém případě je povinen takovou přihlášku předložit nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady je konečné.

3. Členství v ČAV zaniká:
– zánikem ČAV,
– písemným oznámením člena o rozhodnutí vystoupit z organizace, které musí být podáno výboru ČAV
– zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny přítomných Valné hromady ČAV,
– úmrtím člena.

Druhy členství

1. Řádné s plným hlasovacím právem na Valné hromadě
– řádnými členy jsou radioamatéři, členové ČAV, držitelé radioamatérského oprávnění, vydané státními orgány ČR nebo SR

2. Přidružené bez hlasovacích práv na Valné hromadě
– přidruženými členy jsou všichni ostatní členové ČAV

Práva a povinnosti členů
1. Práva člena ČAV:
– účastnit se Valné hromady členů ČAV,
– podávat návrhy výboru ČAV a žádat jejich projednání,
– být informován o činnosti výboru ČAV, včetně hospodaření,
– řádní členové ČAV mohou volit a být voleni do výboru ČAV
– právo přístupu do členské části webu ČAV

2. Povinnosti člena ČAV:
– dodržovat stanovy ČAV, včetně Morálního kodexu člena ČAV, který příjímá valná hromada a stává se nedílnou součástí stanov.
– jednat v souladu s posláním ČAV,
– respektovat usnesení Valné hromady.

Seznam členů
V seznamu členů provádí zápisy, změny a výmazy osoba pověřená předsedou na základě přihlášky, oznámením člena o změně údajů či vystoupením ze spolku, rozhodnutí valné hromady a úmrtního listu.

Organizační struktura a orgány ČAV
1. Valná hromada ČAV
– je nejvyšším orgánem ČAV a schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za pět let
– je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří členů, přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů, každý řádný člen má jeden hlas
– projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet ČAV, pokud je přijímán
– volí zástupce do výboru ČAV a určuje počet členů výboru ČAV
– může schválit ustanovení členských příspěvků a jejich výši
– schvaluje změnu stanov
– rozhoduje o zániku ČAV
– Valnou hromadu je povinen svolat výbor ČAV nejméně jednou za pět let, mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat výbor ČAV na základě výzvy nadpoloviční většiny členů ČAV
– svolává se zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku (www.c-a-v.com) alespoň 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka obsahuje místo a čas konání a pořad jednání valné hromady
– zápisy z valné hromady se zveřejňují na webových stránkách spolku (www.c-a-v.com) nejpozději 30 dnů od skončení valné hromady.

2. Výbor ČAV
– je výkonným a řídícím orgánem
– má nejméně 3 členy
– v čele stojí předseda a místopředseda, které volí Valná hromada ČAV na dobu do příští Valné hromady
– předseda a místopředseda, každý jednotlivě, jsou statutárními orgány ČAV a společně řídí běžnou činnost ČAV a výboru ČAV.
– předseda, nebo místopředseda, může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí i jiného člena výboru ČAV, který není statutárním orgánem
– usnesení výboru ČAV se přijímá většinou hlasů přítomných členů,
– schůzi výboru ČAV svolává předseda nebo jiný jím pověřený člen výboru nejméně dvakrát ročně, mimořádnou schůzi výboru mohou svolat minimálně dva členové výboru ČAV
– výbor ČAV může přijmout usnesením svůj jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti členů výboru ČAV, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení jednacího řádu, které je v rozporu s těmito stanovami, je neplatné.
– výbor ČAV může pozastavit členství členovi ČAV, který opakovaně porušuje povinnosti člena ČAV, určené těmito stanovami. Takový případ poté předloží nejbližší Valné hromadě ČAV k rozhodnutí o vyloučení člena či obnovení jeho členství.
– výbor ČAV schvaluje výsledek hospodaření spolku.
– výbor ČAV rozhoduje ve všech věcech, které nejsou výlučnou pravomocí valné hromady.
– pokud počet členů výboru klesne pod tři, zbylí dva členové výboru mohou kooptovat jednoho člena výboru až do příští valné hromady, a to výhradně z členů ČAV. Pokud zanikne členství předsedy nebo místopředsedy spolku, zbylí členové mohou postupovat podle předchozí věty a dále zvolí mezi sebou předsedu nebo místopředsedu spolku na dobu do příští valné hromady.

3. Odbočky ČAV
– členové ČAV mohou zakládat odbočky ČAV, založení odbočky ČAV nezakládá její právní subjektivitu

Zásady hospodaření
1. Hospodaření ČAV se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Prostředky na svoji činnost získává ČAV:
– z členských příspěvků, jejichž výše je dobrovolná, pokud valná hromada nerozhodne jinak,
– z darů, dotací a odkazů,
– z příjmů z vlastní činnosti.
3. Běžné hospodaření ČAV obstarává pověřený člen výboru ČAV samostatně. Výdaje nad 5.000,- Kč musí schválit předseda ČAV, nebo výbor ČAV. Výdaje nad 20.000,- Kč musí schválit výbor ČAV.

Zánik spolku
1. ČAV zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných členů přítomných na Valné hromadě ČAV v případě, že je přítomna nejméně 1/5 všech členů ČAV. Pokud se nesejde 1/5 všech členů ČAV do 30 minut od zahájení jednání Valné hromady, může o zániku ČAV rozhodnout 3/5 většina přítomných.
2. Pro případ likvidace ČAV Valné hromada ustaví likvidátora, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy provede likvidaci.

Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tyto stanovy byly přijaty Valnou hromadou ČAV dne 23.2.2019


MORÁLNÍ KODEX ČLENA ČAV

1. K organizaci ČAV jsi se přihlásil proto, že jsi radioamatér, který se hlásí k zásadám hamspiritu a tradicím našeho hnutí a chceš svým příkladem rozšířit řady stejně smýšlejících lidí. Tvou snahou by mělo být neustálé zvyšování kvalifikace. Je jedno jaký druh provozu nebo jaké pásmo preferuješ, či jaká technika tě zajímá. Vysílací zařízení bys měl mít vždy v pořádku, bez rušivého vyzařování.

2. Amatérská radiokomunikační služba je experimentální činnost, sloužící primárně k sebevzdělávání a dalšímu studiu, čímž se odlišuje od dalších aktivit, označovaných obvykle jako „hobby“. Z této náplně a poslání jsou odvozeny kmitočtové příděly coby část přírodního bohatství. Součástí ARS je i sportovní činnost. ARS je tedy považována za obecně prospěšnou. Chovej se a vystupuj podle toho.

3. Dbej o zvyšování prestiže značky OK a své vlastní. Vystříhej se jednání, které by tuto prestiž mohlo poškodit.

4. Při komunikaci s ostatními radioamatéry zachovávej pravidla základní lidské slušnosti a to jak v osobním jednání, tak v diskusích na internetu a v síti PR. Zvláštní pozornost věnuj chování na pásmech. Nenech se vyprovokovat nevhodným chováním ostatních účastníků komunikace k chování ještě nevhodnějšímu.

5. Je věcí cti každého člena ČAV dodržovat platné předpisy, podmínky závodů a kmitočtové plány IARU. Jakékoli podvody jsou nepřípustné. Počítej s tím, že prokázané podvody člena ČAV budou zveřejněny na webových stránkách ČAV.

6. Buď loajální vůči své organizaci – ČAV. Své výhrady k problémům bys měl vyjádřit v interní diskusi na webu ČAV. Snaž se vždy nalézt a navrhnout vlastní řešení problému.

7. Hlásíme se k odkazům původního ČAV. Seznam se s historií radioamatérského hnutí u nás i ve světě a čerpej z něj inspirace pro svoji další činnost.

8. Ke členům všech radioamatérských sdružení a klubů se chovej přátelsky a vstřícně.

9. Na došlé QSL vždy odpovídej v co nejkratším termínu. Potvrzování spojení je odedávna radioamatérskou tradicí a jedním z principů naší činnosti. Spojení končí až vypsaným QSL lístkem. Pokud intenzivně vysíláš, zaplať si používání QSL služby. Není důležité, kdo ji provozuje a jaký máš k provozovateli vztah. Ty, kteří očekávají Tvé QSL lístky, tento tvůj vztah nezajímá.

10. Skutečnosti uvedené v členské části webu jsou určeny pouze pro členy ČAV. Cti tuto zásadu.

11. Svým aktivním a pozitivním přístupem získávej další přátele – radioamatéry ke vstupu do klubu. O své zkušenosti se nezapomeň podělit s kamarády formou článku či přednášky. Publikováním zajímavých výsledků naší činnosti také pomáháš udržovat obraz radioamatérů jako legitimních uživatelů kmitočtového spektra, jejichž činnost je přínosem k technickému pokroku lidstva.

12. Radioamatérská činnost by rozhodně neměla být na překážku Tvým závazkům k rodině, škole či přátelům.

13. V rámci svých možností přispěj finanční částkou, jejíž výši si stanovíš sám na uhrazení nezbytných provozních nákladů klubu.

Tento morální kodex byl přijat valnou hromadou ČAV dne 16.4.2005 a stává se nedílnou součástí stanov