„Čo má do činenia môj postoj s tiesňovou komunikáciou ?“

Jedným slovom –všetko!  V situáciach, kde sa vyžadujú profesionálne a užitočné postoje, obsluhované organizácie poukazujú s hrdosťou na  úsilie rádioamatérov a ich schopnosti. Opačný prípad je možné jednoducho ilustrovať  slovami  jedného  predstaviteľa krízového manažmentu, ktorý povedal:  Pracovať s amatérskými rádiovými operátormi je ako naháňať mačky – treba ich odtiaľ vyhnať. Tento človek bol jednoznačne frustrovaný postojom jeho dobrovoľníkov.

Hoci naše meno hovorí, že sme „amatéri“, v skutočnosti to len znamená, že za našu námahu nie sme platení.  To vôbec neznamená, že naša snaha alebo vystupovanie bude čímkoľvek menším ako profesionálnym. Profesionalizmus znamená, že našu prácu vykonáme efektívne a s minimom rozruchu. Nezáleží na tom, pre akú organizáciu pracujeme – vládnym inštitúciam  pre krízové riadenie,  pobočke Červeného kríža alebo iným, je užitočné si zapamätať, že dobrovoľníci pre krízovú komunikáciu sú niečo také ako neplatení zamestnanci. Keď budete zastávať postoj, že ste zamenstnancami organizácie pre ktorú pracujete, so všetkým čo status zamestnanca obsahuje, je len malá pravdepodobnosť, že  urobíte chyby.  Vy ste tam na to, aby ste riešili ich komunikačné problémy. Robte všetko, čo môžete, v rámci účelu, na ktorý ste tam,  aby ste úspešne splnili vašu úlohu a zabránili tomu, že sa stanete súčasťou problému.

Kto pre koho pracuje

Vzťah medzi dobrovoľníkom v komunikácii a obsluhovanou inštitúciou sa bude meniť prípad od prípadu, ale faktom je, že pracujete pre nich.  Nezáleží na tom, či ste súčasťou separátnej skupiny operátorov pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu, alebo ste časťou  obvyklých dobrovoľníckych síl pre inštitúciu. Stále precujete pre nich.

Vašou úlohou je plniť požiadavky obsluhovanej inštitúcie na komunikáciu. Často sa hovorí, že dobrovoľníci nemusia prijímať príkazy – rozkazy. Je to pravda. Avšak, keď dobrovoľne poskytujete svoju službu organizácii, tak implicitne súhlasíte, že budete akceptovať a plniť  primerané príkazy a žiadosti od vášho „zamestnávateľa“. Ak to nie je príjemné pre vás,  nebuďte dobrovoľníkmi.

Môžu prísť chvíle, kedy zistíte, že  nie ste ochotní, alebo schopní  splniť požiadavky organizácie pre ktorú pracujete. Dôvod môže byť osobný, alebo môže súvisieť s bezpečnosťou alebo so zdravím, alebo že sa necítite kvalifikovaný alebo schopní splniť určitú požiadavku. V zriedkavých prípadoch to môže byť tiež fakt, že ste požiadaní urobiť niečo, čo nie je povolené pravidlami pre rádioamatérsku prevádzku vo vašej krajine. Bez ohľadu na dôvod, úctivo vysvetlite situáciu a pracujte s obsluhovanou inštitúciou alebo

s vašimi spolupracovníkmi z dobrovoľníckej skupiny pre krízovú komunikáciu tak, aby ste prišli na alternatívne riešenie. Keď sa stane diskusia s obsluhovanou inštitúciou ťažká, alebo  nepríjemná, stále ešte môžete zdvorilo preniesť diskusiu na vašich nadriadených v rámci tiesňovej komunikácie tak, že to oni budú za vás riešiť.

Ako vidia často dobrovoľníkov profesionáli pre prácu v krízových situáciach. 

Pokiať neexistujú pozitívne a dlhodobé vzťahy medzi dobrovoľníkmi a profesionálmi, profesionáli, ktorí nepracujú pravidelne so schopnými dobrovoľníkmi, často môžu na dobrovoľníkov nazerať ako na neužitočných. Je na to niekoľko dôvodov. Hasičské zbory majú dlhú históriu profesionálnej spolupráce medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi a tento postoj sa môže prenášať na dobrovoľníkov vo všeobecnosti.  Policajné zložky sú často frustrované externistami, často pre oprávnené prípady úniku informácií. Profesionáli v akejkoľvek oblasti venujú veľa času a úsilia na získanie svojich skúseností a schopností a sú náležite hrdí na svoj profesionálny stav. V dôsledku toho môžu seba samých vidieť ako jediných schopných riešiť všetky možné situácie bez pomoci zvonku.

Na druhej strane môžu byť dobrovoľníci videní ako „part timers“ – pracovníci na čiastkový úväzok, ktorých úroveň zručností a nadšenie na vykonanie  svojej práce sa môže veľmi líšiť.

Mnohé agentúry a organizácie sa poučili, že na niektorých dobrovoľníkov sa nedá spoľahnúť práve vtedy, keď sú najviac potrební. Nebuďte urazení, ak tento tostoj bude bežný a pamätajte si, že to neviete za noc zmeniť. Chce to čas, aby ste sa osvedčili ako dobrovoľníci a aby ste rozvinuli a vypracovali pozitívne fungujúce vzťahy.

Organizácie a systémy krízovej komunikácie

Táto príručka je napísaná bez akejkoľvek orientácie na konkrétne národné podmienky, navrhujeme preto čitateľovi  preskúmať si rôzne organizácie pre krízovú komunikáciu, ktoré pracujú v jeho krajine a v jeho oblasti. Tieto organizácie môžu poskytnúť výborné  možnosti na tréning pre rádioamatérskych operátorov, ktorí majú malé alebo žiadne skúsenosti s riešením  tiesňovej rádiovej komunikácie. Ony tiež poskytujú fórum pre diskusiu všeobecných komunikačných problémov a situácií, ktoré môžu nastať počas udalosti  tiesňovej komunikácie.