Vyhláška č. 155/2005 Sb.

Vyhláška

ze dne 19. dubna 2005

o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 7 zákona:

§1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Označení identifikátorů podle písmen s) až v) používané v anglickém jazyce je upraveno v příloze č. 2 této vyhlášky.

§2 Volací značky

(1) Provozovatelé stanic provozovaných na území České republiky a provozovatelé stanic českých subjektů provozovaných mimo území České republiky používají při vysílání volací značky, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(2) Volací značky jsou mezinárodní, národní a zvláštní.

(3) Bez volací značky lze provozovat

§3 Identifikační čísla a kódy

(1) Identifikační čísla a kódy pro selektivní volání se přidělují pro potřeby námořní pohyblivé, letecké pohyblivé a pozemní pohyblivé radiokomunikační služby.

(2) Identifikátory podle § 1 písm. s) až w) a PI kód se přidělují pro potřeby rozhlasové služby.

§4 Tvorba volacích značek

(1) Stejná volací značka nemůže být používána nebo přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic. Zákaz vícenásobného používání stejné volací značky neplatí v případě klubových stanic amatérské radiokomunikační služby.

(2) Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny s tísňovými signály (SOS/MAYDAY), pilnostními signály (XXX/PANPAN), bezpečnostními signály (TTT/SÉCURITÉ) nebo s kódovými zkratkami Q-kódu.

(3) Při přidělování volací značky se přihlédne k návrhu žadatele na přidělení určité volací značky uplatněnému při podání žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, je-li návrh žadatele v souladu s odstavci 1 a 2 a §9 až 11.(4) Při využívání rádiových kmitočtů na základě všeobecného oprávnění nesmí být používána stejná volací značka různými provozovateli stanic.

§4a Tvorba identifikačních čísel a kódů

(1) Identifikátory podle §1 písm. s) až w) a PI kód se uvádí v hexadecimálním tvaru.

(2) Základní datový tok, reprezentující konkrétní poskytovanou službu, se strukturuje podle technické normy specifikující obecné kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace.

(3) Hodnota identifikátoru sítě České republiky je pro všechny sítě zemského digitálního televizního vysílání v České republice stanovena 0x20CB. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(4) Hodnota identifikátoru sítě se stanovuje z rozsahu hodnot 0x3101 až 0x3200. Hodnota se stanovuje podle konfigurace sítě, a to tak, že každá konkrétní síť s jiným obsahem musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.

(5) Hodnota identifikátoru transportního datového toku se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0101 až 0xEFFF. Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0xvvzz se stanovuje tak, že vv představuje pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě a zz pořadové číslo jím vytvářeného transportního datového toku.

(6) Hodnota identifikátoru služby se stanovuje z rozsahu hodnot 0x0001 až 0x3FFF pro televizní programy, 0x4001 až 0x7FFF pro rozhlasové programy šířené ve vysílacích sítích pro zemské digitální televizní vysílání a 0x8001 až 0xEFFF pro ostatní služby šířené v rámci této rozhlasové služby.

(7) Hodnota PI kódu se pro zemské digitální rozhlasové vysílání stanovuje ve tvaru 0x2vzz, přičemž hodnota v odpovídá územnímu rozsahu vysílání takto:

Hodnota v Územní rozsah vysílání
0 místní program šířený pouze jedním vysílačem
1 program šířený též v jiných státech
2 program šířený celoplošně
3 program šířený v převážné části České republiky - nadregionální
4E program šířený v omezené části České republiky - regionální
F program šířený pouze digitálně

Hodnoty zz jsou přiřazeny jednotlivým rozhlasovým programům a stanovují se v rozsahu hodnot 0 až F.

(8) Hodnota identifikátoru rozhlasového toku se stanovuje v rozsahu hodnot 0x2000 až 0x2FFF.Konkrétní hodnota identifikátoru ve tvaru 0x2xyz se stanovuje tak, žex představuje územní rozsah vysílání,y konkrétní transportní datový tok az pořadové číslo operátora příslušné vysílací sítě.

§5 Používání volacích značek

(1) Provozovatel stanice vysílá na začátku a na konci spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než pět minut, zařadí provozovatel stanice volací značku po pěti minutách.

(2) Provozovatel stanice amatérské radiokomunikační služby vysílá na začátku a na konci každého spojení vlastní volací značku. Trvá-li spojení déle než deset minut, zařadí provozovatel stanice vlastní volací značku po deseti minutách.

(3) Neobsluhovaná stanice1) amatérské radiokomunikační služby nebo uživatel rádiového kmitočtu na základě všeobecného oprávnění, ve kterém je tato podmínka identifikace volací značkou stanovena, vysílá volací značku v intervalu deseti minut.

(4) Používá-li provozovatel stanice superponovanou mezinárodní volací značku, musí před jejím vysíláním vysílat Q-kód "QTT". Superponovaná značka je doplňková informace přenášená na pozadí užitečného signálu, která přímo nesouvisí s obsahem původní přenášené informace.

§6

(1) V radiotelegrafním provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků Morseovy abecedy.

(2) V radiodálnopisném provozu provozovatel stanice vysílá mezinárodní volací značky ve formě znaků mezinárodní telegrafní abecedy.

(3) V radiotelefonním provozu provozovatel stanice jednotlivá písmena a číslice volací značky vyslovuje

§7

Provozovatel stanice vyslovuje slovní výrazy, názvy a jména v národní volací značce jako celá slova. Rejstříkové značky letadel hláskuje česky, popř. anglicky podle hláskovací tabulky uvedené v příloze 1. Číslice vyslovuje jednotlivě; u stanic jiných než letadlových lze vyslovovat několik po sobě jdoucích číslic též jako číslo.

§7a Používání identifikačních čísel a kódů

(1) Operátor vysílací sítě pro zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání je povinen šířit přidělené identifikátory a identifikátor služby.

(2) Stejná hodnota identifikátoru služby v zemském digitálním televizním vysílání nemůže být přidělena dvěma nebo více televizním či rozhlasovým programům nebo ostatním službám. Po zaniknutí televizního či rozhlasového programu nebo ostatní služby zaniká i tento identifikátor. Tuto hodnotu identifikátoru sítě České republiky zařazují všichni operátoři vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání do datového toku služebních informací.

(3) Identifikátor služby, jehož využívání bylo ukončeno, již znovu nelze využít.

§8 Mezinárodní volací značka

(1) Mezinárodní volací značka se přidělí provozovateli stanice v radiotelegrafním provozu, stanice otevřené pro mezinárodní veřejnou korespondenci, stanice amatérské radiokomunikační služby, stanice pokusné nebo jiné stanice, která by mohla působit škodlivou interferenci za hranicemi České republiky; mezinárodní volací značka se nepřidělí, pokud lze z příjmu vysílání v zahraničí zjistit totožnost stanice i jiným způsobem, např. ze zvukového nebo obrazového obsahu vysílání.

(2) Používá-li provozovatel pevné, pozemní nebo rozhlasové stanice v mezinárodní radiokomunikační službě více než jednoho kmitočtu, lze pro každý kmitočet (u pobřežní stanice pro každou skupinu kmitočtů) přidělit odlišnou mezinárodní volací značku.

§9

(1) Mezinárodní volací značku tvoří kombinace písmen, popř. písmen a číslic, přičemž lze použít

(2) V mezinárodní volací značce tvoří první dvě písmena vždy dvojice písmen OK nebo OL. Bezprostředně za písmeny nelze použít číslice 0 a 1, s výjimkou volacích značek stanic amatérské radiokomunikační služby a volacích značek letadlových stanic.

(3) Mezinárodní volací značky pro jednotlivé druhy stanic se přidělují podle těchto zásad:

(4) Volací značka stanice amatérské radiokomunikační služby přidělená dříve vydaným oprávněním může být opětovně přidělena jinému žadateli této služby nejdříve po uplynutí pěti let po skončení platnosti původního oprávnění. Volací značku je možné opětovně bezprostředně přidělit, pokud se jedná o

§10 Národní volací značka

(1) Národní volací značka se přidělí provozovateli stanice při provozování radiokomunikační služby výlučně na území České republiky.

(2) Národní volací značku tvoří

(3) Používá-li provozovatel stanice více než jeden kmitočet, lze pro každý kmitočet přidělit odlišnou volací značku.

§11 Zvláštní volací značka

(1) Zvláštní volací značka se přidělí na žádost provozovatele letadlové nebo lodní stanice, anebo pro zvláštní charakteristické signály nebo jiné charakteristické znaky vysílání.

(2) Zvláštní volací značku tvoří

§12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

Ministr: Mlynář v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.
Hláskovací tabulka
Písmeno Česky Anglicky [výslovnost] Písmeno Česky Anglicky [výslovnost]
A Adam Alpha [alfa] Ň Nina -
B Božena Bravo [brávou] O Oto (Otakar) Oscar [oskr]
C Cyril Charlie [čárli] P Petr Papa [papá]
Č Čeněk - Q Quido [vysl. Kvído] Quebec [kvíbek]
D David Delta [delta] R Rudolf Romeo [roumiou]
Ď Ďáblice - Ř Řehoř -
E Emil Echo [ekou] S Svatopluk Sierra
F František Foxtrot Š Šimon -
G Gustav Golf T Tomáš Tango [tengou]
H Helena Hotel [houtel] Ť Těšnov -
CH Chrudim - U Urban Uniform [júnyfórm]
I Ivan India [indja] V Václav Victor [vyktr]
J Josef Juliett [džúljet] W Dvojité V Whisky [visky]
K Karel Kilo [kílou] X Xaver X-Ray [eksrej]
L Ludvík Lima Y Ypsilon Yankee [jenky]
M Marie Mike [majk] Z Zuzana Zulu [zúlú]
N Norbert November [novembr] Ž Žofie